Senior Walk 2023

Our seniors enjoyed their last walk through the building today!